Tin Tua #COVID19 : Adaptons des mesures simples d’hygiène pour nous protéger et protéger les autres

Ki fidi ki koani leni kividi 19 yiapu, tin hoadi ku kangu sanbila ki fidi ki kubi ti yula ki go kubi toaba

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *